Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşmenin Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan, Kullanıcı Profilinde Değişiklik, İlan Hizmetleri, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları, bundan böyle ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır. İzmir Transfer Online ,(bundan böyle kısaca ‘İzmir Transfer Online ‘ olarak anılacaktır). İzmir Transfer Online ( İzmir Transfer Online ) portalına üye olmaya karar veren ‘ÜYE’ ve ‘FİRMA YETKİLİSİ’ arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal: İzmir Transfer Online isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
‘Üye’ İzmir Transfer Online portalına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
‘Üyelik’ ‘Portal’ın ilgili bölümünden ‘Üye’ olmak isteyen ‘Kullanıcı’ tarafından ‘Portal”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “İzmir Transfer Online ” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ‘Üye’ olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
‘Firma Yetkilisi Üye’ İzmir Transfer Online portalına üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.
‘Firma Yetkilisi’ Kurumsal Üye’nin ‘Portal’ üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği İzmir Transfer Online ürünüdür.
İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı: ‘Üye’’nin ‘Portal’ içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ‘Üye”likle ilgili konularda ‘İzmir Transfer Online ”e talepte bulunduğu, ‘Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ ile ‘Portal’ üzerinden eriştiği ‘Üye”ye özel internet sayfası.
İzmir Transfer Online Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): “Portal” içerisinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “İzmir Transfer Online ” tarafından ortaya konulan uygulamalar. ‘İzmir Transfer Online ‘, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman ‘Hizmet”lerinde değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir.’İzmir Transfer Online ‘ tarafından yapılan bu değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili ‘Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından ilgili ‘Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu ‘Portal”dan ‘Üye”ye duyurulur.
‘İzmir Transfer Online Arayüzü’: Başta ‘ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin ‘KULLANICILAR’ tarafından görüntülenebilmesi ve ‘İzmir Transfer Online VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘İzmir Transfer Online ”e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
‘İzmir Transfer Online Veritabanı’ : ‘PORTAL’ dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘İzmir Transfer Online ‘e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Portal”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülükleri’nin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile ‘Portal’ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. ‘Kullanıcı’, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ‘Portal’ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek ‘Üye’ olmaktadır. ‘Üye’ bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. Üyelik Şartları

4. a ‘Portal”a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4. b ‘Portal’ kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları;
Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,
4. c ‘İzmir Transfer Online ‘ her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve ‘Üye”nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir’Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya ‘İzmir Transfer Online ‘ bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde ‘İzmir Transfer Online ”in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

5. a ‘Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri
5. a.1 ‘Üye’, Portal”de belirtilen kurallara-beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5. a.2 ‘İzmir Transfer Online ”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde ‘Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca ‘İzmir Transfer Online ”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; ‘İzmir Transfer Online ‘, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
5.a.3. ‘Üye”lerin, ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “İzmir Transfer Online Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve ‘şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen ‘Üye”lerin sorumluluğundadır.’Üye”ler, “kullanıcı adı” ve ‘şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ‘Üye”lerin, ‘İzmir Transfer Online ”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.a.4. ‘Üye’, “Portal” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. ‘İzmir Transfer Online ‘, “Üye” tarafından ‘İzmir Transfer Online ”e iletilen veya “Portal” üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.a.5. “Üye”, ‘İzmir Transfer Online ”in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.a.6.’İzmir Transfer Online ”in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve ‘Portal”ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. ‘Üye”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her “Üye”, ‘İzmir Transfer Online ”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Portal” üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ‘Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ‘İzmir Transfer Online ”in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.a.7. ‘İzmir Transfer Online ‘, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve “İzmir Transfer Online Arayüzü” ile ilgili olarak ‘Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve ‘İzmir Transfer Online Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, ‘İzmir Transfer Online ‘ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen ‘İzmir Transfer Online Veritabanı”nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ‘İzmir Transfer Online ”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.a.8. “İzmir Transfer Online Veritabanı” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen İzmir Transfer Online ‘in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.a.9. ‘Porta”da ”Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “İzmir Transfer Online ”in, ‘İzmir Transfer Online ‘ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.’İzmir Transfer Online ‘, ‘Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.a.10. “Üye” Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ‘Üye”lerin, ‘İzmir Transfer Online ”in ve-veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.b. ‘İzmir Transfer Online ”in Hak ve Yükümlülükleri;
5.b.1. ‘İzmir Transfer Online ‘ işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; ‘İzmir Transfer Online ‘ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.c.2. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ‘Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm “Portal” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.’İzmir Transfer Online ‘ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ‘Üye”ler, ‘İzmir Transfer Online ”in talep ettiği değişiklik ve-veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından yapabilir. ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.a.3. “Portal” üzerinden, ‘İzmir Transfer Online ”in kendi kontrolünde olmayan ‘Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve-veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link’ler ‘Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ‘İzmir Transfer Online ”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.a.4. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”da yer alan ‘Üye”lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, ‘Üye”nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.a.5. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ‘İzmir Transfer Online ‘ bu mesaj ve içeriği giren ‘Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. ‘İzmir Transfer Online ‘ Hizmetleri ve Kullanım Koşulları;

‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen ‘Hizmet”leri ‘Üye”lere sağlayacaktır. ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
‘Üye”lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde ‘Üye”nin ‘İzmir Transfer Online Üye Hesabı’ üzerinden yükleyeceği içeriklerin “Portal” üzerinden ‘Üye”nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

6.a.1. ‘Üye’ ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ üzerinden ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından belirlenen ‘İlan Programları”na göre ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını Oluşturacak ve İzmir Transfer Online Veritabanı’na yükleyecektir.
6.a.2. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘İlan Program”ları ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde ‘Üye”nin seçimine sunmayı ve ‘Üye”nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu ‘İlan Programı”na ilişkin ‘Üye”nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ‘İlan Programı”na göre ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde ‘Üye”nin ilanını-ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.3. ‘İzmir Transfer Online ‘ “Üye” tarafından oluşturulan ilan-ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların ‘Portal”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. ‘İzmir Transfer Online ‘ ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, ‘Portal”de yayınlayacaktır.
6.a.4. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle ‘Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. ‘İzmir Transfer Online ‘ bahsi geçen duruma ilişkin ‘Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini ‘İzmir Transfer Online ”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.5. ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve ‘İzmir Transfer Online ‘ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. ‘ÜYE’ bu konuda ‘İzmir Transfer Online ”e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
6.a.6. ‘ÜYE’ ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ üzerinden başta ‘İlan Prograg”larına ilişkin seçimleri olmak üzere ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.7. ‘ÜYE’ ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve-veya itiraz ileri süremeyeceğini ve-veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.8. ‘ÜYE’ ‘Portal”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, ‘Portal”ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin ‘Portal”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.9. ‘ÜYE’ ‘Portal”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.’Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren ‘Üye”ler için ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan ‘Üye”liğini askıya alabilir, ‘Üye”likten çıkarabilir, ‘Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
6.a.10. ‘ÜYE’ hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.11. ‘ÜYE’ seçmiş olduğu ‘İlan Hizmetin”de ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu ‘İlan Programı’ bedelini, ‘İlan Hizmetin”de belirtildiği şekilde ‘İzmir Transfer Online ”e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.a.12. ‘ÜYE’ kendisine ait ilanlarını ‘Portal”ın ‘Firma Yetkilisi’ bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte ‘Portal’ üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, ‘Portal”ın ‘Firma Yetkilisi’ bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
6.a.13. ‘ÜYE’ farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple ‘Üye’likten çıkarılan, ‘Üye’liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ açtığının, İzmir Transfer Online tarafından tespit edilmesi halinde; İzmir Transfer Online ‘in, bu kişinin tüm ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.a. İzmir Transfer Online tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi İzmir Transfer Online tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere ve ‘Üye”nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.
7.b. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin ‘Üye’ tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun İzmir Transfer Online tarafından tespit edilmesi halinde İzmir Transfer Online ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren ‘Üye”nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
7.c. ‘İzmir Transfer Online ‘ gerekli gördüğü durumlarda ‘Üye”ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) ‘Üye’ hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. ‘ÜYE’ yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak İzmir Transfer Online şikayeti ve-veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, ‘İzmir Transfer Online ‘’i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. ‘ÜYE’ aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde ‘İzmir Transfer Online ”in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. ‘ÜYE’ ‘Portal”da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.
8. ‘Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir ‘Üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. ‘Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde ‘Üye”ler İzmir Transfer Online ’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve ‘Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
8.5. ‘ÜYE”lerin, İzmir Transfer Online tarafından portalda belirtilen kuralları veya hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, İzmir Transfer Online tarafından ‘ÜYE’ iptaline kabul ve beyan eder.
9. Ücretlendirme
‘İzmir Transfer Online ‘, işbu sözleşme kapsamında belirtilen ‘İlan Hizmetleri’, ek ‘Hizmet”lerle ilgili ‘Hizmet’ ücretlerini ve ödeme koşullarını ‘Portal”ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir.’Hizmet’ ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 2-3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.’Portal”da aksi belirtilmediği takdirde, ‘Portal”daki ‘Hizmet”ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL), Dolar $, Euro €, olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
İzmir Transfer Online , portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. . ‘Üye”ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
10. Gizlilik Politikası
İzmir Transfer Online , ‘Portal”dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı ‘İzmir Transfer Online Üyelik Sözleşmesi’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ‘Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İzmir Transfer Online , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
İzmir Transfer Online ‘Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. İzmir Transfer Online , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. İzmir Transfer Online , işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini ‘İzmir Transfer Online ”in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İzmir Transfer Online , ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
– Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
– İzmir Transfer Online ‘in kullanıcılarla akdettiği ‘İzmir Transfer Online Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
– Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
– Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
İzmir Transfer Online , gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
İzmir Transfer Online , kullanıcılar ve kullanıcıların ‘Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını ‘Çerez-Cookie’ kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına ‘browser’ gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ‘Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ‘Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
İzmir Transfer Online , on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.
Google AFS reklamlarının İzmir Transfer Online ’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
İzmir Transfer Online , kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının telefon veya cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
İzmir Transfer Online tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İzmir Transfer Online ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
İzmir Transfer Online , işbu ‘Gizlilik Politikası’ hükümlerini dilediği zaman ‘Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İzmir Transfer Online ‘in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
11. Diğer Hükümler
11.a. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu ‘Portal’ dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘Portal”ın (Sınırlı olmamak kaydıyla İzmir Transfer Online Ver, ‘İzmir Transfer Online ARAYÜZÜ’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ‘İzmir Transfer Online ”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ‘İzmir Transfer Online ”e ait ve-veya ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. ‘ÜYE”ler, ‘İzmir Transfer Online ‘ hizmetlerini, ‘İzmir Transfer Online ‘ bilgilerini ve ‘İzmir Transfer Online ‘’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘İzmir Transfer Online ”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dâhilinde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘İzmir Transfer Online ”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘İzmir Transfer Online ‘; ‘İzmir Transfer Online ‘ hizmetleri, ‘İzmir Transfer Online ‘ bilgileri, ‘İzmir Transfer Online ‘ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘Turner’ ticari markaları, ‘İzmir Transfer Online ‘ ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
11.b. Sözleşme Değişiklikleri
‘İzmir Transfer Online ‘, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda ‘Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ‘Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.c. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘İzmir Transfer Online ‘ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘İzmir Transfer Online ‘ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘İzmir Transfer Online ”den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘İzmir Transfer Online ”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11.d. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
11.e. ‘İzmir Transfer Online ‘ Kayıtlarının Geçerliliği
‘Üye’, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ‘İzmir Transfer Online ”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,’İzmir Transfer Online ”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.f. Yürürlük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) ‘Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
‘Firma Yetkilisi’ ‘İzmir Transfer Online Üyelik Hesabı’ üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek yararlanmak istediğini belirterek sistem üzerinden ilan verir.
‘ÜYE”lar yalnızca İzmir Transfer Online portalının görüntülenen ilanlar üzerinden yapacakları alışverişlerde işbu dokümanda ve ‘İzmir Transfer Online Üyelik Sözleşmesin”de ‘Üye’ sıfatıyla tanımlanan hak ve yetkilere sahip olurlar.
İlan Madde;
İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
İzmir Transfer Online portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.
İzmir Transfer Online bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.
‘Üye”ler İzmir Transfer Online portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.
İzmir Transfer Online .com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünlersayfasından ulaşılabilir.
Gizlilik Politikası;
İzmir Transfer Online , ‘Portal”dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı ‘İzmir Transfer Online Üyelik Sözleşmesi’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ‘Portal”da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İzmir Transfer Online , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelik veya “Portal” üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İzmir Transfer Online ‘e vermeleri gerekmektedir. İzmir Transfer Online ; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda İzmir Transfer Online ’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, İzmir Transfer Online ’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. İzmir Transfer Online ’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için İzmir Transfer Online ’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve-veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.
‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Portal”ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. İzmir Transfer Online , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.Kişisel bilgileriniz; ad/soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.İzmir Transfer Online , işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini ‘İzmir Transfer Online ”in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İzmir Transfer Online , işbu ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
·Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
·İzmir Transfer Online ‘in kullanıcılarla akdettiği ‘İzmir Transfer Online Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
·Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
·Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
‘İzmir Transfer Online ‘, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
‘İzmir Transfer Online ‘, kullanıcılar ve kullanıcıların ‘Portal”ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını ‘Çerez-Cookie’ kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına ‘browser’ gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ‘Portal”ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin “Portal”ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine, ve ayrıca kişiye özel duyuru ve fırsatların siteyi ziyaret esnasında pop-up’la veya sonrasında email ile iletilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Google AFS reklamlarının İzmir Transfer Online ’e yönlendirilmesi esnasında Google ‘Kullanıcılar’ tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
İzmir Transfer Online , kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından “Portal” dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İzmir Transfer Online ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
İzmir Transfer Online , iş bu ‘Gizlilik Politikası’ hükümlerini dilediği zaman ‘Portal”da yayınlamak suretiyle değiştirebilir.İzmir Transfer Online ‘in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Kullanıcı profili;
kullanıcıların geçmişte İzmir Transfer Online ‘portal”ı üzerinden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer alıcı ve satıcıların yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, ‘İzmir Transfer Online ”in söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. ‘İzmir Transfer Online ”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum her bir işlemi için 1 defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde ‘İzmir Transfer Online ”in söz konusu yorumu kaldırma ve-veya yorum yapanın ‘İzmir Transfer Online ‘ üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın İzmir Transfer Online ‘e sunulmuş olması,
Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm ‘İzmir Transfer Online ‘ kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb.içermesi,
Yorumun İzmir Transfer Online ‘e, yanlış ve-veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından ‘İzmir Transfer Online ‘ e bildirilmesi,
Yorumun link veya script içermesi.

İzmir Transfer Online Kullanıcı Sözleşmesi;
1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI
1.a. Bu internet sitesini (Kısaca ‘PORTAL’ olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde ‘PORTAL”ı kullanmaktan vazgeçiniz.’PORTAL’ sahibi bu ‘PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ‘PORTAL”ı, ‘PORTAL’ kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.b. Bu ‘PORTAL”da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ‘PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları ‘İzmir Transfer Online ‘ ‘Kullanıcı”ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak ‘PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve ‘PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.c. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ 22/10/2015 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; ‘PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu ‘Site Kullanım Koşulları”‘ ayrıca, ‘İzmir Transfer Online ‘ hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve-veya yapılacak olan her türlü ‘Üyelik Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. İzmir Transfer Online HİZMETLERİ;

2.a. ‘İzmir Transfer Online ‘, ‘ÜYE”ler tarafından ‘İzmir Transfer Online VERİTABANI”na yüklenen içeriklerin ‘KULLANICILAR’ tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle ‘İzmir Transfer Online Veritabanı’ üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden ‘İzmir Transfer Online ‘e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
2.b. ‘İzmir Transfer Online ‘, ‘ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘ÜYE”lerine; ilanlarını yayımlama, sanal sayfa açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “KULLANICILAR” ve-veya ‘ÜYE”lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
2.c. ‘İzmir Transfer Online ‘, ‘ÜYELİK SÖZLEŞMESİN”de belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde ‘ÜYE”lerine “PORTAL” içerisinde ‘KULLANICILAR”ın ‘ÜYE”lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
2.d. ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen ‘İzmir Transfer Online ”in yetkisi dahilindedir. ‘İzmir Transfer Online ‘ bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

3. İzmir Transfer Online PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;

3.a. ‘KULLANICILAR’ yalnızca hukuka uygun amaçlarla ‘PORTAL’ üzerinde işlem yapabilirler.’KULLANICILAR”ın ve ‘ÜYE”lerin, ‘PORTAL’ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
3.b. ‘PORTAL’, ‘ÜYE”ler tarafından ‘İzmir Transfer Online VERİTABANI”na yüklenen ‘İÇERİK”lerin ‘KULLANICI”lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.’İzmir Transfer Online ‘, ‘KULLANCI”lar tarafından görüntülenen ‘İÇERİK”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu ‘İÇERİK”ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
3.c. ‘KULLANICI’ “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ‘İzmir Transfer Online ‘ ile doğrudan ve-veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.d. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ‘ÜYE”ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve ‘İÇERİKler”den dolayı ‘İzmir Transfer Online ”in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ‘İzmir Transfer Online ‘ çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, ‘İzmir Transfer Online ‘ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.e. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, ‘İzmir Transfer Online ”e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ‘İzmir Transfer Online ‘, ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler tarafından ‘İzmir Transfer Online ”e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
3.f. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ‘İzmir Transfer Online ”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.g. ‘İzmir Transfer Online ‘, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen ‘İÇERİK”leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ‘İzmir Transfer Online ‘, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
3.ğ. ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, ‘İzmir Transfer Online ”in talep ettiği değişiklik ve-veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.’İzmir Transfer Online ‘ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından yapabilir.’İzmir Transfer Online ‘ tarafından talep edilen değişiklik ve-veya düzeltme taleplerinin, ‘KULLANICI”lar ve ‘ÜYE’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği ‘KULLANICI” veya ‘ÜYE”ye aittir.
3.h. ‘KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya ‘İzmir Transfer Online ”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
3.i. ‘İzmir Transfer Online ‘, ‘PORTAL’ üzerinden ‘KULLANICILAR’ veya ‘ÜYE”ler tarafından kendisine iletilen bilgileri ‘Gizlilik Politikası’ ve ‘ÜYELİK SÖZLEŞME”leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ‘İzmir Transfer Online ‘ aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ‘PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı ‘browser’ tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
3.j. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ‘İzmir Transfer Online Veritabanın”dan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ‘İzmir Transfer Online Veritabanın”dan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 ‘1’’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
3.k. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya ‘İzmir Transfer Online ”in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup;’İzmir Transfer Online ”in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
3.l. ‘PORTAL’ üzerinden yayınlanan ilanların, ‘İzmir Transfer Online ARAYÜZÜ”nün ‘İzmir Transfer Online ”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
3.m. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen her türlü ‘İÇERİK”in ‘İzmir Transfer Online ”in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce İzmir Transfer Online sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
3.n. ‘PORTAL’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ‘İzmir Transfer Online ”in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
3.o. ‘İzmir Transfer Online VERİTABANI’ ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen İzmir Transfer Online ’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI;
Bu ‘PORTAL’ dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla ‘İzmir Transfer Online VERİTABANI’, ‘İzmir Transfer Online ARAYÜZÜ’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ‘İzmir Transfer Online ”in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ‘İzmir Transfer Online ”e ait ve-veya ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.’KULLANICI”lar, ‘İzmir Transfer Online ‘ hizmetlerini, ‘İzmir Transfer Online ‘ bilgilerini ve ‘İzmir Transfer Online ”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘İzmir Transfer Online ”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.İşbu ‘Site Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘İzmir Transfer Online ”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘İzmir Transfer Online ‘; ‘İzmir Transfer Online ‘ hizmetleri, ‘İzmir Transfer Online ‘ bilgileri, ‘İzmir Transfer Online ‘ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘İzmir Transfer Online ‘ ticari markaları, ‘İzmir Transfer Online ‘ ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER;
‘İzmir Transfer Online ‘, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ‘Portal Kullanım Koşullarını’ herhangi bir zamanda ‘PORTAL”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ‘Portal Kullanım Koşullarının’ değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6. MUCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘İzmir Transfer Online ‘ işbu ‘Portal Kullanım Koşulları’, gizlilik politikası ve ‘ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘İzmir Transfer Online ‘ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘İzmir Transfer Online ”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
‘Mücbir sebep’ terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘İzmir Transfer Online ”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ;
İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ‘Portal Kullanım Koşulları’ dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL;
İşbu ‘Portal Kullanım Koşulları’ ‘İzmir Transfer Online ‘ tarafından ‘PORTAL’ içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.’KULLANICI”lar ve ‘ÜYE”ler, işbu sözleşme hükümlerini ‘PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ‘İzmir Transfer Online ‘, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ‘PORTAL’ üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları;
Firma Yetkilisi: İzmir Transfer Online ‘Portal”ına üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları, şirketlet, Anonim şirket (A.Ş.), Limited şirket (Ltd. Şti.), Komandit şirket, Kollektif şirket, Kooperatif şirket, tüzel kişilerdir.
‘Moderasyon’: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, ‘İzmir Transfer Online ‘ Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

1) Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları
a) Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları;’Firma Yetkilisi Üye’ olanların kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, İzmir Transfer Online Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır.İşbu Firma Yetkilisi Üyelik Kuralların’da düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. İzmir Transfer Online , herhangi bir zamanda Firma Yetkilisi Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar ‘Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. ‘Firma Yetkilisi Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir. b) ‘Firma Yetkilisi’ ancak ‘Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir. c) Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde İzmir Transfer Online 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.’Bireysel Üye’ İzmir Transfer Online üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir. İzmir Transfer Online üçretsiz olarak üyelik vermektedir.İstedeği zaman üçretlendirebilecek konumdadır. d) ‘Sadece ‘Firma Yetkilisi Üye’ler İlan verebilir.Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve İzmir Transfer Online tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. e) Firma Yetkilisi Üyelik kurallarını onaylayan ‘FİRMA YETKİLİSİ ÜYELİK’, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda İzmir Transfer Online ’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün İzmir Transfer Online ’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. f) ‘Firma Yetkilisi Üyelik’ kurallarını onaylayan ‘Firma Yetkilisi’, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda istanbulairporttransferxandstarin kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili İzmir Transfer Online ’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. g) ‘Firma Yetkilisi Üyeliği’ üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin İzmir Transfer Online Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, ‘Firma Yetkilisi Üyeliği’ üyeliği İzmir Transfer Online ’in belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir. ğ) Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.h. ‘Firma Yetkilisi Üye’ içerisinde ürünler satışa sunulurken ‘İlan Verme Kuralları”nın dışına çıkılmamalıdır.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanishTurkish